Regiony LEADER

Přehled regionů připravujících se na LEADER vznikal v letech 2004-5, původně pro Ministerstvo pro místní rozvoj, které v té době podněcovalo přípravu na čerpání dotací z Programu rozvoje venkova Evropské unie. Databázová aplikace umožňuje samoobslužnou aktualizaci všech údajů jednotlivých místních akčních skupin, obsahuje jejich územní vymezení (dané výčtem obcí), které je možné zobrazit v mapové aplikaci. Na základě územního vymezení se počítají socioekonomické ukazatele o regionech - k dispozici jsou zdrojová data v časových řadách od r. 1998, počítá se celkový počet obyvatel, hustota obyvatelstva, počet obyvatel v produktivním věku, míra nezaměstnanosti a daňová výtěžnost (do r. 2002). Po uzavření agendy na MMR se na provozu podílel Spolek pro obnovu venkova a Národní síť místních akčních skupin, v současné době jsou náklady na provoz v režii spol. SEAL, s.r.o. a proto aktualizace probíhá již jen z iniciativy místních akčních skupin.

http://leader.isu.cz/

Přehled regionů LEADER