Technická pomoc k přípravě integrované strategie MAS

Technická pomoc k přípravě integrované strategie MAS

Společnost SEAL, s.r.o. zajišťuje technickou pomoc místním akčním skupinám při přípravě podkladů do integrovaných strategií území, které MAS realizují v souladu s výzvou MMR v rámci operačního programu Technická pomoc. Cílem je zjednodušit tvorbu grafů, kartogramů a datových tabulek z dat o členských obcích MAS, a to za pomoci webového portálu ISU.cz. Jde o robustní databázovou aplikaci, dostupnou pro pracovníky MASek, které se do projektu zapojí.

Více již nyní na http://www.isu.cz!

Princip portálu navazuje na dřívější práce na webových stránkách www.leaderplus.cz - každá MAS je definovaná výčtem obcí, za které je možné vyhledávat statistické údaje, agregovat je, skládat do časových řad atd. Následuje přehled základních funkcí, z nichž mohou MAS vybírat podle svých aktuálních potřeb.

 

1.     Vizualizace dat z centrálních zdrojů

Z dat, která jsou k dispozici za celou ČR od ČSÚ, a dat, která ČSÚ poskytl MASkám (ve standardní struktuře dojednané NS MAS), je možné generovat kartogramy a grafy. Ty pak lze ukládat (ve formě PDF nebo PNG), tisknout, nebo pomocí vložení HTML kódu publikovat na webu MAS. Generování mapových výstupů probíhá na základě aktuálního územního vymezení MAS za využití dat Územně identifikačního registru a hranic obcí poskytovaných ČÚZK. Základní přehled dat o obcích dostupných za celou ČR je dostupný na stránkách www.isu.cz.

 

Generování výstupů probíhá v těchto krocích:

Krok 1: výběr ukazatele a roku (u grafů intervalu)

Krok 2: úprava škálování (intervaly, barevnost)

Krok 3: Zobrazení kartogramu/grafu

Krok 4: Volba typu výstupu

Ukázky jsou k dispozici na www.leaderplus.cz v detailu každé MAS. V kartogramech jsou po prokliknutí k dispozici i podrobné údaje za jednotlivé obce.

 

Cena zahrnuje roční přístup do autorizované oblasti webové aplikace a technickou podporu ve formě zodpovídání telefonických a e-mailových dotazů. Určený správce MAS má možnost prostředí zpřístupnit i dalším uživatelům v MAS (zadáním jejich mailové adresy jim odešle přístupové údaje).

cena: 10.000 Kč bez DPH, tj. 12.100 Kč včetně DPH

 

2.     Import a vizualizace vlastních dat MAS

Zde se uplatní data, která MAS shromažďuje z obcí nebo získá vlastním šetřením. Standardně jde importovat excelové tabulky, které mají určený formát - jeden sloupec s identifikátorem obce a jeden s ukazateli. Při importu se určí, jaký ukazatel a za jaký rok importovaný soubor obsahuje. Aplikace po importu zkontroluje, jestli je datový soubor ve správné struktuře a jestli obsahuje data pro všechny členské obce MAS. Nad daty pak je možné pracovat stejně jako v bodu 1.

V případě zájmu ze strany MAS (pro rychlejší zprovoznění) je možné zajistit hromadný jednorázový import dat. Importovat je možné i data z dalších zdrojů, za předpokladu, že budou agregována po obcích a budou obsahovat jednoznačný identifikátor (kód obce).

Cena: 9.000 Kč za aplikaci, tj. 10.890 Kč včetně DPH (v ceně je jeden individuální hromadný import dat)

 

3.     Decentralizovaný sběr dat

Další možností, jak získat vstupní data pro analýzy, je jejich sběr pomocí webových formulářů. Aplikace připravená pro tyto účely umožní rozeslání vstupních adres a hesel členským obcím. Ty pak přes webové rozhraní vyplní formulář (s možností kontroly vyplnění), správce bude moci provést kontrolu úplnosti.

Sebraná data bude možné zobrazit v tabulkách, případně v kartogramech (tam, kde to bude dávat smysl).

Práce zahrnují přípravu jednoho komplexního nebo více dílčích formulářů pro MAS - není možné je definovat dynamicky.

Cena: 12.000 Kč, tj. 14.520 Kč včetně DPH

 

4.     Přehled projektů financovaných přes MAS

Tato aplikace umožňuje získat přehled, kolik peněz z Programu rozvoje venkova (nebo i dalších fondů) bylo poskytnuto prostřednictvím MAS do jednotlivých obcí.  Aplikaci je možné využívat buď v rámci stránek technické podpory ISÚ, nebo jí zapojit do webových stránek MAS (formou iframe nebo otevřením do nového okna).

Aplikace obsahuje seznam projektů, kde je pro každý projekt vyznačeno, v jaké obci se realizoval, v rámci jaké výzvy a Fiche, rok zahájení, typ příjemce (podnikatel/neziskovka) a částka (celková a dotace).

Na webu pak jde zobrazit jednak přehled projektů, jednak jejich agregace do obcí a zobrazení v kartogramu - počet projektů, suma přidělených částek, příp. graf podle výzev (čárový) a fichí (koláčový). Zobrazení je možné omezit na určitý rok, typ příjemce, výzvu, fichi.

Cena: 6.000 Kč za aplikaci (tzn. 7260 Kč vč. 21% DPH). Cena zahrnuje i import Vašich dat - seznamu projektů z Excelu.

 

5.     Zakázkové zpracování dat, zakázkové úpravy aplikací

Pokud potřebujete pokročilejší výstupy nad daty o obcích MAS nebo chcete v aplikacích vizualizovat další data, určitě se na nás obraťte. Pokusíme se najít co nejefektivnější řešení buď formou úpravy aplikace, nebo zakázkového zpracování vybraných dat. Stejně tak je možné některé z funkcí zapojit do vlastních webových stránek MAS (ve spolupráci s Vaším webmasterem).

Orientační sazba 600 Kč/hod (vždy domluvíme konečnou částku).

 

Ukázka prostředí, popis : http://www.isu.cz

Chcete se podílet na rozvoji systému? Uvítáme Vaše připomínky a náměty. Pokud budou relevantní a začleníme je do funkcionality systému, za jejich vývoj nic neplatíte.