Monitoring a evaluace projektů MAS pro období 2014-2020

Nová webová aplikace určená místním akčním skupinám navazuje na aplikaci Přehled projektů, kterou jsme v roce 2014 zprovoznili celkem pro deset místních akčních skupin. Aplikace umožní sledovat projekty financované prostřednictvím MAS z PRV i dalších zdrojů a vyhodnocovat plnění ukazatelů (indikátorů) za jednotlivé projekty i za MAS jako celek. Lze jí využít i pro vyhodnocení projektů období 2007-13.

Jádrem aplikace je seznam projektů, obsahující informace o projektech, jejich nositelích, výši investovaných částek a dotacích. K projektům je možné doplnit popisy, přesnou lokalizaci, ilustrační fotografie a připojit soubory ke stažení. Ke každému projektu je dále možné přiřadit indikátory vybrané z Národního číselníku indikátorů. K indikátorům se zapisují plánované hodnoty za daný projekt (a následně i skutečně naplněné). Za celou MAS pak bude k dispozici přehled indikátorů včetně popisu a jejich (předpokládaných a skutečných) hodnot. Pro každý indikátor bude možné zobrazit seznam projektů, které s ním pracují, a jejich podíl na jeho naplnění. Kromě zobrazení přehledu a detailů projektů a přehledu indikátorů aplikace obsahuje i další typy výstupů - agregované údaje po obcích, které lze zobrazit i formou kartogramu, nebo agregované údaje podle jednotlivých let, výzev a fichí s výstupy do grafů. Nově budou doplněny také grafy znázorňující postup plnění podle indikátorů. Pokud jsou projekty přesně lokalizovány, je možné zobrazit i přehledovou mapku jejich rozmístění v MAS. Aplikace je zamýšlena jako veřejná prezentace a může fungovat jako součást webu MAS (viz též informace o technických podmínkách). Je možné část informací zpřístupnit pouze přihlášeným uživatelům. Možnost editovat, přidávat projekty a indikátory je primárně určena správci aplikace (vybraný pracovník v MAS), je ale možné aplikaci upravit tak, aby jednotlivé projekty mohli editovat jejich nositelé s vlastními přihlašovacími údaji.

 

Projekty období 2007-13, projekty spolupráce

MAS mohou aplikaci využít i pro prezentaci projektů (a jejich vyhodnocení) z období 2007-13. V takovém případě musí naplnit číselník vlastními indikátory. V nadstavbové aplikaci je možné zprovoznit i zobrazení projektů spolupráce. Tuto funkci mohou využít i MAS nepodpořené v minulém období, pokud se zapojily do těchto projektů. Projekty spolupráce nebudou napojeny na indikátory a budou zobrazovat jen základní údaje (název a popis projektu, zúčastněné MAS, ilustrační fotografie).

 

Technické podmínky

Aplikace je provozována na webovém serveru spol. SEAL, s.r.o., návštěvníkům webu MAS se ale bude jevit jako součást webových stránek - pro každou MAS individuálně upravujeme vzhled aplikace a umíme jí provozovat na adrese v rámci domény MAS. Aplikaci je možno také zapojit přímo do webu MAS formou iframe. Jsme připraveni spolupracovat s Vaším webmasterem a společně najít nejvhodnější řešení (převzetí stylů, zapojení do kódu, použití URL).

 

Dodací podmínky

Aplikace již je nasazena u prvních MAS, dokončujeme výstupy. Zprovoznění aplikace pro jednotlivou MAS (na samostatné adrese, s vlastním vzhledem, naplnění číselníků, import dat projektů 2007-13) nabízíme za 9.600 Kč + DPH (tj. 11.616 Kč včetně DPH). Stávající uživatelé aplikace Projekty MAS uhradí pouze rozdíl, tj. 3.600 Kč + DPH (4.356 Kč včetně DPH). Zajištění provozu na našem serveru a technickou podporu účtujeme ve výši 1.200 Kč ročně (1.452 Kč včetně DPH), ale jen jednou za všechny aplikace ze sady Tab4MAS.

 

Ukázka

http://masif.seal.cz

Ukázka aplikace Indikátory

 

Reference:

MAS Frýdlantsko - http://masif.seal.cz/indikatory.aspx

MAS Podještědí - http://podjestedi.seal.cz/indikatory.aspx

MAS Podralsko - http://tab-podralsko.isu.cz/Indikatory.aspx

O.p.s. pro Český ráj - http://craj.seal.cz/Indikatory.aspx

MAS Šluknovsko - http://sluknovsko.seal.cz/Indikatory.aspx